Naskah Soal PTS Mapel Al Qur'an Hadits Semseter 2


1. Hukum bacaan lam dapat dibedakan menjadi…… macam
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

2. lam yang dibaca tafhim terdapat pada lafal…
a. ذالكم الله
b. بلقاء الله
c. يحياي الله
d. من عند الله

3. lam jalalah pada lafal الله الصمد dibaca tafhim krena didahului oleh huruf yang berharokat…
a. sukun
b. fathah
c. kasroh
d. dommah

4. Hukum lam yang harus dibaca tarqiq adalah…..
a. رحمة الله
b. في د ين الله
c. حرم الله
d. يمحق الله

5. Huruf lam yanh tidak beraa dalam lafdul jalalah cara membacanya adalah…
a. tarqiq
b. jawazul wajhain
c. tafhim
d. mufakhamah

6. Lam tarqiq dibaca dengan cara…
a. bibir terbuka lebar
b. bibir tertutup rapat
c. posisi mulut menjorok ke depan
d. posisi mulut tidak menjorok ke depan

7. Cara membara hukum bacaan ro terbagi menjadi…..
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

8. Berikut huruf ro yang dibaca tarqiq….
a. الكفا ر
b. ارسل
c. القارعة
d. واركعوا

9. Berikut lafal yang mengandung hukum bacaan ro tafhim adalah…
a. برب النا س
b. لفي خسر
c. وفر عون
d. شيء قد ير

10. Pengucapan huruf ra bisa dibaca tebal dan tipis disebut……
a. mufakhamah
b. jawazul wajhain
c. tarqiq
d. tafhim

11. Lafal berikut yang mengandung bacaan ra tafhim dan diikuti oleh huruf isti’la adalah…
a. لفي خسر
b. من شر ما خلق
c. لب المر صا د
d. رسو ل الله

12. Huruf ra pada lafal نار الله المو قده dibaca tafhim karena sebelum lafal jalalah berharokat…
a. sukun
b. fathah
c. kasroh
d. dommah

13. Kata al humazah diambil dari ayat yang pertama berarti…
a. pencela
b. aniaya
c. pembohong
d. pengumpat

14. Al Quran surat alhumazah berkaitan dengan….
a. kesederhanaan hidup Nabi Muhammad saw.
b. kenikmatan yang banyak diterima Nabi Muhammad saw
c. kekayaan sebagian sahabat Nabi Muhammad yang berlimpah
d. celaan orang kafir terhdap kesederhanaan hidup Nabi Muhammad saw

15. perhatikan ayat berikut الذ ي جمع مالا وعد ده ayat tersebut menjelaskan sifat orang yang terlalu mencintai harta yaitu….
a. bekerja tanpa mengenal lelah
b. tidak pernah tidur dalam sesaatpun
c. mengumpulkan harta sebanyak banyaknya
d. celaan orang kafir terhadap kesederhaan hidup Nabi Muhammad saw

16. ‘Dan tahukah kamu apakah Hutomah itu?’ kalimat tersebut adalah terjemahan dari…
a. الذ ي جمع ما لا وعد ده
b. وما اد راك مالحطمة
c. يحسب ان ما له اخلد ه
d. ويل لكل همزه لمزه

17. Perhatikan ayat berikut ويل لكل همزة لمزة kalimat yang bergaris bawah pada ayat tersebut artinya adalah ...
a. pencela
b. kenikmatan
c. celakalah
d. pengumpat

18. Orang yang tamak terhadap harta biasanya akan muncul sifat….
a. ikhlas
b. bakhil
c. tawakkal
d. rendah hati

19. Menurut QS al Humazah diantara orang orang yang masuk Neraka Hutomah adalah…
a. pencela pengumpat dan menganggap harta mengekalkanya
b. pencela pendusta dan menganggap harta mengekalkannya
c. pendusta penghardik anak yatim dan menganggap harta mengekalkannya
d. penghardik anak yatim tidak solat dan menganggap harta mengekalkannya

20. Surat al Humazah diturunkan dikota Mekkah , surat ini termasuk dalam surat…
a. Makkiyah
b. Maknawiyyah
c. Malikiyyah
d. Madaniyah

21. Asbanunnuzul surat Alhumazah berkaitan dengn seorang tokoh yang kayaraya dan suka mengejek Rosululloh Yaitu…
a. Abu lahab
b. Abu sufyan
c. Ubay bin kholaf
d. Umayyah bin khalaf

22. Surat Alhumazah dalam alqur’an terletak urutan ke….
a. 103
b. 104
c. 105
d. 106

23. Perhatikan ayat berikut…الها كم التكا ثر kata yang bergaris bawah pada ayat tersebut artinya yaitu….
a. Bermusuh musuhan
b. Saling menggunjing
c. Bermegah megahan
d. Saling menghujat

24. Lafal berikut yang mempunyai arti kenikmatan adalah….
a. التكا ثر
b. النعيم
c. المقا بر
d. سوف تعلمون

25. Lafal ثم كلا سوف تعلمون terdapat pada QS at takastur ayat….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

26. “Kemudian kamu benar benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri” merupakan terjemahan surat attakastur ayat….
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

27. Surat at Takatur mengandung makna….
a. Peringatan bagiorang yang mengumpat
b. Peringatan bagi orang yang tidak beramal
c. peringatan bagi orang yang tidak suka menolong
d. Peringatan bagi orang yang suka hidup bermegah megahan.

28. Surat at Takastur terletak setelah surat …..
a. Al qori’ah
b. Alhashr
c. Al humazah
d. Alfiil

29. Peristiwa yang menjadi sebab turunnya surat at Takastur adalah….
a. Sikap orang munafik yang selalu memamerkan sholatnya.
b. Ejekan orang kafir quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dengan kekayaanya.
c. Kesombongan Bani Haristah dan Bani Haris dengan kekayaan dan keturunannya.
d. Pemuka kafir quraisy yang mengajak Rosululloh untuk bekerja sama dalam segala hal.

30. Persamaan isi kandungan QS at Takastur dan QS al Humaah dalam hal sikap adalah….
a. Tidak pernah menikmati harta
b. Mengingkari adanya Alloh
c. membenci Nabi Muhammad SAW
d. Cinta terhadap harta dan melalaikan akherat.
kunci jawaban :

1.       a

2.       a

3.       b

4.       b

5.       a

6.       a

7.       a

8.       c

9.       a

10.   b

11.   c

12.   d

13.   d

14.   d

15.   c

16.   b

17.   c

18.   b

19.   a

20.   a

21.   c

22.   b

23.   c

24.   b

25.   d

26.   c

27.   d

28.   b

29.   c

30.   d


0 Response to "Naskah Soal PTS Mapel Al Qur'an Hadits Semseter 2"

Posting Komentar

Postingan Populer

www.domainesia.com banner